Hobby men også mat auk

Jeg har tidligere skrevet litt om Oslo sine hageparseller, og hvordan bruken av disse stadig har blitt mer populær de siste årene. Det å kunne ta med seg familien på denne type aktivitet, er nok enda mer viktig om man bor midt i en storby som Oslo – men for mange er også matauken minst like viktig som det sosiale. Når det kommer til priser på det man dyrker selv, har jeg ikke noe tall som viser hva som er mest lønnsomt av å handle det hos forhandler – kontra det å være sin egen bonde midt i byen.

Kommunen stiller seg positiv til ordningen

I Oslo har kommunen noe som heter «Byøkologisk program» Innholdet i dette programmet går på byens miljøpolitikk, og skal legge grunnlaget for fremtidige planer i forhold til grønt plan og miljø i hovedstaden. I en by som Oslo med lange og gode tradisjoner knyttet både til parsellhager og skolehager, er det altså ikke noe som tyder på at ordningene skal svekkes – kanskje snarere tvert om.

I kommunens planverk og arbeid på dette området med grøntarealer i byen, er det viktig for myndighetene at det skjer en videreutvikling av byens grønne struktur – som også omfatter byens parker. Det er jo en kjent sak at Oslo har mange grønne lunger som det heter, og parsellhagene er altså en del av anleggene som går inn under dette begrepet.

Trangt om plassen

Det å sikre areal til parsellhager og skolehager, skal sees opp mot hvor mange brukere som benytter seg av tilbudet. Når vi i dag ser lange ventelister på slike hager, så bør det helt klart skje en styrking av tilbudet – uten at man ser en stor nok styrking med dagens ordning. Men i en by er det trangt om plassen, og vi vet jo at det skjer en stor utbygging spesielt av boliger i Oslo for tiden – noe som legger beslag på store arealer.

Mer enn 100 år gammel ordning med parsellhager

La oss ikke grave oss for dypt ned i politiske og kommunalt planverk og målsettinger, men heller se litt på hva som var den opprinnelige meningen med å anlegge slike hager i Oslo by for over 100 år siden. Jeg var litt inne på dette også i min forrige artikkel, men tenkte nå å ta det mer konkret og detaljert for meg.

Egebergløkka etablert 1917

Dette er altså navnet på Oslo sin eldste parsellhage, i alle fall den eldste man finner på listen over gjenværende hager i hovedstaden. Formålet med opprettelsen av Egebergløkka parsellhage, var at de sosialt mest svake familiene kunne gis mulighet til å dyrke mat. Dette var helt klart forankret og begrunnet med å bedre hver enkelt familie sin økonomi. Det å kunne dyrke egen mat var noe som helt klart avlastet matbudsjettet i familiene, og som vi vet var det langt mer vanlig med store familier på den tiden – selv i byene våre.

Det var mange Oslofamilier som bodde trangt, og man så på tilbudet med parsellhager som en sunn hobby – hvor hele familien kunne komme seg ut å jobbe med jorda og ikke minst få det sosialt med andre byboere som benyttet seg av tilbudet.